Od historie po současnost


1953

Na počátku roku 1953, v důsledku nucené kolektivizace zemědělství, bylo dne 13. ledna založeno Jednotné zemědělské družstvo Bohušovice nad Ohří. JZD Bohušovice nad Ohří samostatně hospodařilo až do roku 1962. Dne 9. ledna 1962 vzniklo usnesením slučovací členské schůze družstvo, které přijalo název JZD OHŘE Bohušovice nad Ohří a převzalo veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých družstev.

1961
Dne 29. prosince l96l bylo sloučení družstev schváleno radou Okresního národního výboru v Litoměřicích. Tento den se sloučilo JZD Bohušovice, JZD Nové Kopisty, JZD Mlékojedy, JZD Keblice a JZD Prosmyky a vnikl tak poměrně, na tehdejší dobu, velký zemědělský celek s obhospodařovanou půdou o výměře 1580 ha. Nově vzniklé družstvo se zabývalo pěstováním obilí, cukrovky, vojtěšky, kukuřice, chmele a zeleniny. Družstvo dále chovalo skot a prasata.

1972
V roce 1972 došlo k dalšímu sloučení a to s JZD Rochov. Po sloučení se navýšila obhospodařovaná půda na 1925 ha. Družstvo v té době mělo již více jak 350 členů. Převážná většina družstevníků byla ještě v produktivním věku, to znamená, že v družstvu pracovali. Zelenina se pěstovala na jednotlivých střediscích v Keblicích, Bohušovicích, Nových Kopistech a v Mlékojedech. Na posledních třech jmenovaných byly vybudovány zelinářské zahrady, kde se předpěstovávala sadba květáku, zelí, kedlubnu, celeru, kapusty a rajčat. Družstvo se postupně vybavilo mechanizací, jako jsou traktory, řezačky, kombajny atd. Nezbytným krokem bylo zřízení mechanizačního střediska v Nových Kopistech, které zajišťovalo opravu a údržbu veškeré zemědělské techniky, kterou družstvo vlastnilo.

Pro účel posklizňové úpravy zrna byl v Nových Kopistech vybudován polní mlat s čističkami a sušárnou oblí. Živočišná výroba byla v té době roztříštěná po jednotlivých vesnicích. V Bohušovicích byly dva kravíny celkem pro 150 krav a stará odchovna telat. V Keblicích rovněž dva kravíny pro 150 ks, odchovna selat, výkrmna prasat a výkrmna býků. V Nových Kopistech kravín pro 50 ks krav. V Prosmykách kravín pro 70 ks krav a v Mlékojedech odchovna prasat a výkrmna býků. V roce 1966 se v Nových Kopistech začala stavět Velkokapacitní stáj pro 300 krav na volném stlaném ustájení s moderní rybinovou dojírnou. Do tohoto nového objektu se v roce 1968 převáděly krávy z farem. V dalších letech byl v Bohušovicích vybudován teletník pro 300 ks telat a v Keblicích dvě OMD pro výkrm býků. V Nových Kopistech byl v roce 1978 rozšířen objekt Velkokapacitního kravína o dalších 250 ustájovacích míst, byla postavena kruhová a následně polygonová dojírna. Nedílnou součástí farmy byla nová porodna pro 100 ks krav. V osmdesátých letech byl výkrm prasat, pro nevyhovující prostory a špatnou ekonomiku chovu, zrušen. Rovněž byl v Mlékojedech zrušen výkrm býků i chov prasat.

1. Máj
Hokejový tým JZ...
Oceňování zaslo...
Výroční členská...
Zapadlý agronom...
Sklizeň zelenéh...
Návštěva zahran...
Návštěva zahran...
Dožínky (r. 198...
Dožínky (r. 198...
Povodeň 2002
Zábava

 90. léta až současnost
V devadesátých letech se
název Jednotného zemědělského družstva změnil na Zemědělské družstvo. Tento název byl platný až do 31. 12. 1992 kdy se družstvo na základě rozhodnutí transformační valné hromady od 1.1.1993 transformovalo na akciovou společnost AGROKOMPLEX OHŘE. Společnost vydala akcie na jméno. Svůj majetkový podíl vložilo do nové společnosti více jak 700 oprávněných osob a tímto aktem se stali akcionáři. Ve třech upisovacích kolech tak získala akciová společnost cca 88 % majetku původního Zemědělského družstva. Akciová společnost si zvolila první tříčlenné představenstvo ve složení Ing. Jaroslav Zeman – předseda, Ing. Jaroslav Kopta – místopředseda a Ing. Josef Kumstát - člen. Předsedou první DR byl Ing. Jaroslav Ryšavý a členové Ing. Ladislav Müller, Ing. Jindřich Minařík a JUDr. Josef Šmíd.

V roce 2002 byla více jak polovina pozemků zaplavena velkou vodou. Kromě pozemků byly zaplaveny i objekty v Mlékojedech, Nových Kopistech včetně stájí a skladů hnojiv. Poničena byla i celá řada strojů a dalšího zařízení. Škoda byla vyčíslena na částku převyšující 50 milionu korun. O něco menší velká voda nás překvapila v roce 2013. Obě povodně citelně negativně ovlivnily ekonomiku společnosti.

V současnosti akciová společnost hospodaří na 1650 ha orné půdy a chová 1200 ks hovězího skotu jak pro mléko, tak pro maso. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin, cukrovky, kukuřice, vojtěšky a nemalou část orné půdy zaujímá zelenina. Zelenina je pěstována jak na přímý konzum, tak na průmyslové zpracování. Jedná se o špenát, zelený hrášek, kopr, zelí, květák, kapustu a celer.

Společnost zaměstnává cca 100 stálých zaměstnanců a v sezoně nabírá několik brigádníků.

Technické vybavení společnosti je na současné úrovni. Společnost má potřebný počet vlastních mechanizačních prostředků pro všechny druhy zemědělských prací.

I přes živelné události, které nás postihly v minulých letech, lze konstatovat, že akciová společnost AGROKOMPLEX OHŘE, je stabilizovaný podnik se solidními hospodářskými výsledky.